Terms & Conditions

Terms & Conditions (polish version below)

New Year’s Jam Festival 2023/2024

 1. The organizer of the New Year’s Jam Festival (hereinafter the „Festival”) is Stowarzyszenie Jazz Like (hereinafter the „Organizer”), NIP: 679-317-39-50, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Krakow. Classes are held at the following address: Rynek Główny 34 in Krakow and in the vicinity of the city center.
 2. Application for participation in the Festival is tantamount to reading and accepting these regulations and consenting to the processing of personal data by the Organizer for information and marketing purposes in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data DZ. Of Laws No. 133, item 883. In the case of minors, the regulations apply to their legal guardians.
 3. The Festival takes place from 29/12/2023 to 01/01/2024.
 4. The Festival may be attended by persons over 18 years of age (hereinafter referred to as „Participants”). In the case of minors, a written consent of parents or legal guardians is required.
 5. You can register for the event by filling out the registration form on the newyearsjam.pl website. Filling in the form does not mean that you are accepted into the selected group. 
 6. Admission to the group takes place after making a payment, which must be paid by the date indicated in the e-mail regarding the payment, sent after completing the registration form. Participants can make a payment by traditional transfer to the account of the Jazz Like That Association. It is also possible to pay the fee in cash, at the Organiser’s office within the time limit indicated in the e-mail about payment.
 7. Information on the payment methods listed in point 6 is sent to the Participant’s account after completing the registration form. Failure to pay by the deadline specified in the e-mail means resignation from participation and removal from the list. The Organizer does not have a terminal for accepting cashless payments – it is not possible to pay by card on the spot.
 8. Information on prices for participation in the Festival can be found at newyearsjam.pl.
 9. If the Participant resigns from participating in the Festival and informs the organizers about this fact by e-mail:
  a) by November 9, 2023 – the amount paid will be refunded in 100% after deducting the costs of banking operations,
  b) by November 26 – the amount paid will be refunded in 50% after deducting the costs of banking operations,
  c) after November 26, 2023 – the amount paid will not be refunded.
  If the event is canceled by the Organizer, all payments will be refunded to Participants. Passes can be rewritten to a person who performs the same role in the dance and is at the same level (when it comes to dance classes). In the event of cancellation, you can contact the Organizer who can help by contacting people on the waiting list, if any.
 1. The number of places in class groups is limited. After this limit or in case of too large disproportion between partners and partners, the Participant is entered on the waiting list. People signing up in pairs have priority to participate in the Festival. The order of payments decides about admission to the festival.
 2. The Organizer does not insure the Participants against accidents and is not responsible for any injuries of the Participants. The Organizer is not responsible for valuables that may be lost, damaged or stolen from Participants.
 3. As a participant, teacher, artist, volunteer, organizer or staff member at the Festival you agree to be respectful to others both on and off the dance floor.
 4. The Organizer has the right to exclude from participation in the festival, without a refund of the money paid, people who disrupt the course of the classes, are under the influence of alcohol or other intoxicants.
 5. You can only enter the dance hall wearing changed shoes. Otherwise, the instructor has the right to ask the Participant to leave the classes. After changing shoes, the Participant has the right to return to classes.
 6. The Participant bears full financial responsibility for damages to the places where the Festival takes place.
 7. The Organizer reserves the right to make changes to the schedule before and during the Festival.
 8. The Organizer notifies the Participants about changes to the program and schedule of the festival by e-mail and on the Facebook profile.
 9. The Organizer reserves the right to photograph, record and film the classes and to use the obtained material for promotional purposes in all fields of use.
 10. The Participant of the Festival agrees to use his image for the promotion of the Organizer in the event of publication of photos and videos.
 11. It is forbidden to use any materials published on the New Year’s Jam website newyearsjam.pl (including descriptions and photos) without the prior consent of the Organizer.

Regulamin
New Year’s Jam Festival 2023/2024

 1. Organizatorem festiwalu tanecznego New Year’s Jam Festival (dalej „Festiwal”) jest Stowarzyszenie Jazz Like That (dalej „Organizator”), NIP: 679-317-39-50, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Kraków. Zajęcia odbywają się pod adresem: Rynek Główny 34 w Krakowie oraz w okolicy centrum Krakowa.
 2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. Festiwal odbywa się w dniach 29.12.2023–1.01.2024.
 4. W Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej „Uczestnikami”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Zapisu na wydarzenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji, znajdującego się na stronie newyearsjam.pl. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem do wybranej grupy. 
 6. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, którą należy uiścić w terminie wskazanym w mailu dotyczącym płatności, wysłanym po wypełnieniu formularza rejestracji. Uczestnicy mogą dokonać wpłaty poprzez tradycyjny przelew na konto Stowarzyszenia Jazz Like That. Możliwe jest również uiszczenie opłaty gotówką, w siedzibie Organizatora w terminie wskazanym w mailu o płatności. 
 7. Informacja na temat sposobów dokonania płatności wymienionych w pkt. 6 zostaje wysłana na konto Uczestnika po wypełnieniu formularza rejestracji. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym w wiadomości mailowej terminie oznacza rezygnację z udziału i usunięcie z listy. Organizator nie posiada terminala do przyjmowania płatności bezgotówkowych – brak możliwości wnoszenia opłat kartą na miejscu.
 8. Informacje dotyczące cen za udział w Festiwalu znajdują się na stronie newyearsjam.pl.
 9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Festiwalu i poinformuje o tym fakcie mailowo organizatorów:
  a) do 9 listopada 2023 – wpłacona kwota zostanie zwrócona w 100% po potrąceniu kosztów operacji bankowych,
  b) do 26 listopada – wpłacona kwota zostanie zwrócona w 50% po potrąceniu kosztów operacji bankowych,
  c) po 26 listopada 2023 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
  W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora wszystkie płatności zostaną zwrócone Uczestnikom. Passy można przepisać na osobę, która pełni tę samą rolę w tańcu i jest na tym samym poziomie (jeśli chodzi o zajęcia taneczne). W przypadku rezygnacji można skontaktować się z Organizatorem, który może pomóc, kontaktując się z osobami z ewentualnej listy oczekujących.
 1. Liczba miejsc w grupach zajęciowych jest ograniczona. Po wyczerpaniu limitu miejsc lub zbyt dużej dysproporcji między partnerami i partnerkami Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Pierwszeństwo udziału w Festiwalu mają osoby zapisujące się w parach. O przyjęciu na festiwal decyduje kolejność wpłat.
 2. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i nie podejmuje odpowiedzialności za kontuzje Uczestników. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 3. Wszystkie osoby biorące udział w Festiwalu (uczestnicy, artyści, instruktorzy, organizatorzy, wolontariusze) zobowiązują się do okazywania szacunku innym zarówno na parkiecie, jak i poza nim.
 4. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Festiwalu, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 6. Za szkody w miejscach, w których odbywa się Festiwal, powstałe w wyniku celowego działania Uczestnika, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Festiwalu w trakcie ich trwania. 
 8. Organizator powiadamia Uczestników o zmianach dotyczących programu i harmonogramu festiwalu za pomocą wiadomości mailowej oraz na profilu Facebook.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 10. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 11. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej New Year’s Jam, newyearsjam.pl (w tym opisów i zdjęć) bez uprzedniej zgody Organizatora.